സ്വർണ്ണ പണയ വായ്‌പ്പാ
1.25% 0.75% മാസം തോറും

இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க் கோல்டு லோன்

↓ 0.75% வரை மிக குறைந்த விகிதம் ↓

I have read the Privacy Policy & Agree to Terms & Conditions.
0.75% வரை மிக குறைந்த விகிதம்
30 நிமிடத்தில் பணத்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம்
1 கோடி வரை கடன் தொகை பெற்றுக்கொள்ளலாம்
உங்கள் தங்கத்திற்கு 100 சதவீதம் பாதுகாப்பு

இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க் கோல்டு லோன் முக்கிய அம்சங்கள்

IOB கோல்டு லோன் கடன் தொகை
1 கோடி வரை வருமான சான்றுதலோடு
IOB கோல்டு லோன் வட்டி விகிதம் 7.0%
IOB கோல்டு லோன்1 கிராமின் விலை
ஒரு கிராமிற்கு ரூ. 5,044
IOB கோல்டு லோன் செயலாக்க கட்டணம் 1% அல்லது ₹1000 வரை
IOB கோல்டு லோன்முன்பணக் கட்டணம்
NIL
IOB கோல்டு லோன் கடனை திரும்ப செலுத்தும் அதிகபட்ச நாட்கள்
35 மாதங்கள்
IOB கோல்டு லோன் திட்டங்கள்
புளொட் கட்டண திட்டம், மிகைப்பற்று திட்டம்

Each Feature Explained in Detail Below

இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க் கோல்டு லோனை பற்றிய தகவல்கள்

Gold Loan இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க் வருடத்திற்கு 7% வரை வட்டி விகிதம் தருகிறது. இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க் தங்களின் தேவையை நன்கு புரிந்துவைத்திருக்கிறது, தங்கள் பதிவு செய்து ஒரு மணிநேரத்திற்குள் கடன் தருகிறது . தாங்கள் இணையாக கொடுத்த தங்கத்தை பற்றி கவலை பட்டவேண்டாம். அது வங்கியின் பெட்டகத்தில் மிக பாதுகாப்பாக இருக்கும். கடன் கொடுக்கும் முன்பே வட்டி விகிதத்தை பற்றியும் மற்ற கட்டணத்தை பற்றியும் தெளிவாக அறியப்படுவீர்கள். ஆதலால் கட்டணம் மறைக்கப்பட்டுள்ளதை எண்ணி அஞ்சவேண்டாம். டைலாபேங்க் யின் மூலமாக எந்த தொந்தரவும் இன்றி சுலபமாக பெறலாம்.

 

GOLD LOAN @ 0.75%*

APPLY NOW

+91

தங்க கடன் என்றால் என்ன ?

 இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க் கோல்டு லோன் தங்கத்திற்கு பதிலாக கடன் தருகிறது. வங்கி தங்கள் தங்கத்தை கடனிற்கு இணையாக பெறுகிறது. தங்கள் தங்கத்தை வங்கி மிகவும் பாதுகாப்பாக வைத்திருக்கும்.

இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க் கோல்டு லோனின் நன்மைகள்

 1. இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க்யில் சுலபமாகவும் எளிமையாகவும் கடனிற்கு பதிவு செய்யலாம். Gold Loan Online இணையம் மூலமாகவோ அல்லது அருகிலுள்ள வங்கியின் கிளைக்கு சென்று பதிவு செய்யலாம்.
 2. பதிவு செய்தவர் வங்கியின் விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளுக்கு தகுதி ஆனவராக இருந்தால் பதிவு செய்து 5 நிமிடங்களுக்குள் கடன் கிடைத்து விடும்.
 3. தேவையான அணைத்து ஆவணங்களையும் பதிவு செய்பவர் கையில் வைத்திருந்தால் கடன் 45 நிமிடங்களில் கிடைத்து விடும்.
 4. இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க் தங்கள் தங்கத்தின் மதிப்பில் 75% வரை தங்களுக்கு கடனாக தருகிறது, மீதமுள்ள 25% இணையாக பெறுகிறது
 5. கடன் பெறுபவர் தங்கள் தங்கத்தை பற்றி கவலை பட்ட வேண்டாம், அது மிகவும் பாதுகாப்பாக வங்கியின் பெட்டகத்தில் வைக்க பட்டிருக்கும்.
 6. வங்கி மிகவும் குறைந்த வட்டி விகிதத்தையே வசூலிக்கிறது.
 7. மிக குறைந்த ஆவணங்களே போதுமானதாகும் , சில சமயங்களில் எந்த ஆவணங்களும் இன்றியே கடன் பெறலாம்.
 8. தங்களின் கடன் தொகையை தாங்கள் எந்த செலவுகளுக்காகவும் பயன்படுத்தலாம். அதில் வங்கி தலையிடாது.

Know More –  Gold Loan Features and Benefits

GOLD LOAN @ 0.75%*

APPLY NOW

+91

இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க் கோல்டு லோனின் வட்டி விகிதம்

தங்க கடன் தங்களின் அணைத்து நீண்ட நாள் மற்றும் குறுகிய நாள் பணத்தேவையிலிருந்து தங்களை காப்பாற்றுகிறது. தங்களின் கடன் தொகையை பொருத்தும் தங்கத்தின் தூய்மையை பொருத்தும் வட்டி விகிதம் மாறுபடும். 

IOB கோல்டு லோன் வட்டி விகிதம் வருடத்திற்கு 7%
திரும்ப செலுத்தும் கட்டணம்
புளொட் கட்டண திட்டம், மிகைப்பற்று திட்டம்
தங்க மதிப்பிட்டுக்கட்டணம். கடன் தொகையை பொறுத்து
சேவை கட்டணம் கடன் தொகையை பொறுத்து
ஆவணங்கள் கட்டணம் கடன் தொகையை பொறுத்து
தேவையான தங்கம்  குறைந்தபட்சம் 18 காரட் 
செயலாக்க கட்டணம் 1% அல்லது ₹1000 வரை
முன்பணக் கட்டணம் Nil

Know MoreGold Loan Interest Rate

இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க் கோல்டு லோனிலிருந்து எவ்வளவு தொகையை பெறமுடியும் ?

IOB Gold Loan Per Gram Rate Today

Updated - Gold Loan Per Gram Rate w.e.f Jun 16 2024

Gold Weight Gold Purity
24 Carat
Gold Purity
22 Carat
Gold Purity
20 Carat
Gold Purity
18 Carat
1 gram 4621 4290 3900 3510
10 gram 46210 42900 39000 35100
20 gram 93600 85800 78000 70200
30 gram 140400 128700 117000 105300
40 gram 187200 171600 156000 140400
50 gram 234000 214500 195000 175500
100 gram 468000 429000 390000 351000
200 gram 936000 858000 780000 702000
300 gram 1404000 1287000 1170000 1053000
400 gram 1872000 1716000 1560000 1404000
500 gram 2340000 2145000 1950000 1755000

GOLD LOAN @ 0.75%*

APPLY NOW

+91

இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க் கோல்டு லோனின் பயன்கள்

இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க் கோல்டு லோனிலிருந்து வரும் தொகையை எந்த வித செலவுகளுக்கும் பயன்படுத்தலாம்

 •  எந்த தனிப்பட்ட தேவைக்காகவும் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம் .திருமண செலவுகளுக்காகவும் பயன்படுத்தலாம்.
 • மேல் படிப்பிற்காகவும் பயன்படுத்தலாம்.தொழில் சம்மந்தப்பட்ட செலவுகளுக்காகவும் பயன்படுத்தலாம்.
 • நான்கு சக்கர வாகனம் வாங்கவும் பயன்படுத்தலாம்.மருத்துவ செலவுகளுக்காகவும் பயன்படுத்தலாம்.

Know More – What happens when you don’t pay a Gold Loan?

இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க் கோல்டு லோனில் ஒரு கிராம் தங்கத்தின் விலை ?

 ஒரு கிராம் தங்கத்திற்கு தாங்கள் பெரும் கடன் நேரடியாக அன்றைய தங்கத்தின் விலையை பொருத்தும் தங்கத்தின் தூய்மையை பொருத்தும் மதிப்பிட படுகிறது. தங்கத்தின் விலை ஒவ்வொரு நாளும் மாறுகிறது அதே போல் இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க் யிலும் ஒவ்வொரு நாளும் வேறுபடும். தாங்கள் ரூ.5,340 வரை பெறமுடியும்.   

**   நினைவில் வையுங்கள் தங்கத்தின் எடையை மட்டுமே கடனுக்கு கணக்கிலெடுக்கப்படும் , கல்லின் மதிப்பு சேர்க்கப்படாது.**

 

GOLD LOAN @ 0.75%*

APPLY NOW

+91

இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க் கோல்டு லோன் தகுதிகள்

Indian Overseas Bank Gold Loan

தங்களின் நீண்ட நாள் மற்றும் குறுகிய நாள் பணத்தேவைகளை போக்க இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க் தங்களின் கோல்டு லோனை தந்து உதவுகிறது. குறைந்த வட்டி விகிதத்தில் குறைந்த அவனங்களோடு ஒரு மணிநேரத்தில் கடன் தந்து உதவுகிறது.

Indian overseas bank has some basic eligibility:

வயது 18 முதல் 70 வரை
தேசியம் இந்தியன் 
பணி நிலை சம்பளம் , சுயதொழில்
தங்கத்தின் தூய்மை குறைந்தபட்சம் 18 காரட்
தேவையானவை தங்க நகைகள் (18-22 காரட் )
CIBIL மதிப்பு 500 மேல்

இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க் கோல்டு லோனிற்கு கிரெடிட் மதிப்பெண் அல்லது cibil மதிப்பெண் தேவை இல்லை, தங்கள் தங்கத்தை இணையாக தருவதால் . இந்த கடன் சொந்த கடன் போல கிரெடிட் மதிப்பெண்னை பொறுத்து தரப்படுவது அல்ல.

ஏன் இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க் கோல்டு லோன்?

The Gold Loan is always considered as a better option to borrow money from the bank. The reason behind this, the India Overseas Bank Gold Loan Interest Rate is low as compared to other services like a personal loan.

So if you have a choice between a gold loan or a personal loan, then you are always advised to go for an Indian Overseas Bank Gold Loan. Because, of unsecured service, the personal loan has higher rates of interest.

Your gold assets would be in tight security if you get a gold loan free of cost. On the other hand, if you want to put your jewelry in a bank, they will charge you a fee for using the locker.

So, if you are getting a gold loan, you are killing two birds with one stone. That is, You are getting funds and security of your gold simultaneously. Finally, You don’t have to pay charges for the safety of the gold.

Know More – Gold Loan From Top banks And NBFCs in India

GOLD LOAN @ 0.75%*

APPLY NOW

+91

இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க் கோல்டு லோன் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் தங்க நகைகள்?

 1. தங்கத்தை ஆபரணமாக நிறுவனம் ஏற்றுக்கொள்கிறது .முழு தங்கத்தை நிறுவனம் ஏற்றுக்கொள்ளாது .
 2. அதிகபட்சம் 50 கிராம் வரை நாணயங்கள் பெற்றுக்கொள்ளப்படும் .
 3. குறைந்தபட்சம் 10கிராம் தங்கம் இருக்கவேண்டும் , அதிலுள்ள கற்களை கணக்கில் கொள்ளாமல் .
 4. போலி நாணயங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படமாட்டாது.

Know More – Gold Loan Per Gram

இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க் கோல்டு லோன் கோல்டு லோன் தேவையான ஆவணங்கள்

Gold Loan or Loan Against Gold is a loan product offered to the borrowers by the Indian Overseas Bank wherein funds are provided for fulfilling the financial needs of the applicant. The gold ornaments of the applicant are kept as security by the bank in exchange for the funds. The entire Indian Overseas Bank Gold Loan process is hassle-free and easy to get with minimal documentation. The bank ensures high security of your gold ornaments till the loan is closed.

Documents required for Applying for Indian Overseas Bank Gold Loan are :

A duly filled and signed Gold Loan application form shall be submitted along with the following documents:

புகைபடங்கள் 2 பாஸ்போர்ட் அளவு
அடையாள அட்டை
ஆதார் கார்டு /பான் கார்டு/ வோட்டர் id/ பாஸ்போர்ட் (எதாவது ஒன்று )
குடியிருப்பு ஆதாரம்
ஆதார் கார்டு /பான் கார்டு /வோட்டர் id / ரேஷன் கார்டு/ கடன் வாங்குபவரின் பெயரில் பயன்பாட்டு கட்டணங்கள்/ கடன் வாங்குபவரின் பெயரில் வாடகை ஒப்பந்தம் (எதாவது ஒன்று)
விவசாயம் ஆதாரம்
விவசாய நிலம் உரிமையாளர் ஆதாரம்

If you are an existing customer of the bank you may not be required to submit any documents as the bank will already have your verified details.

**Any other documents as requested by the bank shall be duly submitted.**

Know More –  Five mistakes to avoid while applying for a Gold Loan

GOLD LOAN @ 0.75%*

APPLY NOW

+91

இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க் கோல்டு லோன் ஆன்லைனில் பதிவு செய்ய

இணையத்திலும் பதிவு செய்யலாம் Indian Overseas Bank Gold Loan Online
 1. Dialabank யின்  இணையத்தளத்தில் எந்த பதிவும் இன்றி படிவத்தை நிரப்ப வேண்டும்.
 2. எங்களின் உறவு மேலாளர் தங்களை தொடர்பு கொண்டு மேலும்  தங்க நகை கடன் செயல்முறையை முழுமையாக முடிக்கும் வரை உதவி செய்வர் .
 3. எந்த வித அதிக கட்டணமும் இன்றி தனிப்பட்ட சேவையை தருகின்றோம் அதன் மூலம் தாங்கள் சிறந்த ஒப்பந்தத்தை தங்கள் தேவைக்கு ஏற்ப  பெற்றுக்கொள்ள முடியும் .
 4. dialabank  யின் வழியாக  தாங்கள் பல்வேறு வங்கிகளின்  சிறந்த சலுகைகள் மற்றும் திட்டங்களை ஒப்பிட்டு பார்த்து தேர்வு செய்ய முடிகிறது .
 5. இந்த எண்னை தொடர்பு கொண்டும் மற்ற விபரங்களை அறியலாம் 9878981144.

இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க் கோல்டு லோன் EMI கணிப்பபொறி

Rate of Interest 6 months 1 Yr 2 Yrs 3 Yrs
7.00% 17008 8652 4477 3088
8.00% 17058 8699 4523 3134
8.50% 17082 8722 4546 3157
9.00% 17107 8745 4568 3180
9.50% 17131 8678 4591 3203
10.00% 17156 8791 4614 3227
10.50% 17181 8815 4637 3250
11.00% 17205 8838 4661 3274
11.50% 17230 8861 4684 3298
12.00% 17254 8885 4707 3321
12.50% 17279 8908 4731 3345
13.00% 17304 8932 4754 3369
13.50% 17329 8955 4778 3393
14.00% 17354 8979 4801 3418
14.50% 17378 9002 4825 3442
15.00% 17403 9026 4845 3466

GOLD LOAN @ 0.75%*

APPLY NOW

+91

இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க் கோல்டு லோன் பற்றி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

✅ இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க் பேங்க் கோல்டு  லோன் என்றால் என்ன ?

An Indian Overseas Bank Gold Loan is a type of secured loan that Indian Overseas Bank provides in exchange for your gold to be kept as security. You can fulfil all your urgent financial needs with quick disbursing Gold Loans.

இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க்கிலிருந்து எப்படி கடன் பெறுவது ?

You can easily take an Indian Overseas Bank Gold Loan by visiting the nearest branch with your gold. You can also apply online with Dialabank to avail of personalized assistance and get the best deals. You can call us on 9878981144 for trustworthy assistance.

✅ இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க்யில் ஒரு கிராமிற்கு எவ்வளவு பணம் கிடைக்கும் ?

Indian Overseas Bank Gold Loans per gram are provided at competitive rates. The loan rate per gram of gold is Rs. 5,044.

✅ இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க் கோல்டு  லோன் எவ்வாறு செயல்படுகிறது ?

Indian Overseas Bank Gold Loans work quickly and are hassle-free loans that you can apply for any urgent monetary need. All you need to do is visit the nearest branch of Indian Overseas Bank with your gold ornaments and documents. Your gold loan will consequently be sanctioned and disbursed.

இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க்யில் கோல்டு லோனின் வட்டி விகிதம் எவ்வளவு ?

The Gold Loan interest rate in Indian Overseas Bank starts from as low as 7.0% per annum. This rate of interest depends on your gold’s purity and loan amount to be sanctioned.

✅ இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க்யில் கோல்டு  லோன் நிலையை  எப்படி அறிவது ?

You can check your Indian Overseas Bank Gold Loan status by visiting your loan branch in person or through the customer care number of the Indian Overseas Bank.

✅ இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க்யின் தங்க கடன் வட்டியை எப்படி கணக்கிடுவது ?

Indian Overseas Bank gold loan Interest is a monthly charge that a bank charges you for its loan availing service. It is the difference between the loan principal and the final loan amount.

✅ இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க்யில் அதிகபட்சம் எவ்வளவு தொகையை பெறமுடியும் ?

With a stable income and a 750+ CIBIL score, an applicant can avail of a maximum Indian Overseas Bank gold loan amount of up to 1 crore. This amount is usually 75% of the value of the collateral. This can go up to 90% if the interest rates are high.

இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க் கோல்டு  லோனின் கடன் பதிவு காலம் எவ்வளவு ?

The maximum Indian Overseas Bank gold loan tenure is 35 months. You can choose your tenure for a gold loan.

✅ இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க்யின் கோல்டு  லோன் செயலாக்க  கட்டணம் எவ்வளவு ?

The processing fee is charged by the bank to process your loan. The processing fee charged for an Indian Overseas Bank gold loan is 1% of the outstanding loan amount or Rs. 1000, whichever is higher.

✅ இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க்யின் முன் பணக்கட்டணம் எவ்வளவு ?

The Indian Overseas Bank gold loan prepayment or foreclosure can be done by the borrower without paying any extra fee.

✅ இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க்யின் கோல்டு  லோனை எப்படி இணையத்தில் புதுப்பிப்பது ?

You will be required to visit the branch in order to renew your Indian Overseas Bank Gold Loan. Your pledged gold will undergo a revaluation process and upon verification, new loan terms will be set.

✅ இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க்யின் இணையத்தில் எப்படி வட்டி செலுத்துவது ?

You can pay your Indian Overseas Bank Gold Loan EMIs online by visiting the bank’s website and clicking on the Bill Payment option. You will be redirected to a page where you will be required to fill in your loan details. For detailed information, contact the customer care executive of the bank.

✅ என்னால் 3 மாதங்களுக்கு வட்டி செலுத்த முடியாமல் போனால் என்ன ஆகும் ?

Defaulting on your Indian Overseas Bank Gold Loan will decrease your credit score making it difficult to get a loan in the future. Also, repeated defaults will give your bank the right to auction your gold and recover the loan money.

✅ EMI நிறுத்திவைப்பதற்கு எப்படி பதிவு செய்ய வேண்டும் ?

An EMI moratorium helps you free yourself from the burden of repayment for a predefined period. You can apply for an Indian Overseas Bank Gold Loan EMI Moratorium by giving the bank your loan application details in person or online. You can only apply for it 5 days before the EMI payment date.

✅ கிரெடிட் கார்டு மூலம் எவ்வாறு கோல்டு லோனை திரும்ப செலுத்தலாம் ?

RBI ஆலோசனைப்படி கிரெடிட் கார்டு மூலம் கோல்ட் லோனை திரும்ப செலுத்த முடியாது. paytm மூலமாகவும் செலுத்தலாம். அல்லது டெபிட் கார்டு , காசோலை மற்றும் ஆன்லைன் மூலமாகவும் செலுத்தலாம்.

Menu