സ്വർണ്ണ പണയ വായ്‌പ്പാ
1.25% 0.75% മാസം തോറും

கனரா பேங்க் கோல்டு லோன்

↓ 0.75% வரை மிக குறைந்த விகிதம் ↓

I have read the Privacy Policy & Agree to Terms & Conditions.
0.75% வரை மிக குறைந்த விகிதம்
30 நிமிடத்தில் பணத்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம்
1 கோடி வரை கடன் தொகை பெற்றுக்கொள்ளலாம்
உங்கள் தங்கத்திற்கு 100 சதவீதம் பாதுகாப்பு

 கனரா பேங்க் கோல்டு லோன் முக்கிய அம்சங்கள்

 கனரா பேங்க் கோல்டு லோன் வட்டி விகிதம்

 வருடத்திற்கு 7%

கனரா பேங்க் கோல்டு லோன்1 கிராமின் விலை

ஒரு கிராமிற்கு ரூ. 5,044

கடன் பெறுபவரின் வயது

18 முதல் 75 வரை

அதிகபட்ச கடன் தொகை

1 கோடி வரை வருமான சான்றுதலோடு

தங்கத்தின் மதிப்பு விகிதத்திற்கு கிடைக்கும் அதிகபட்ச கடன்

75% வரை

தகுதியான தங்கத்தின் தூய்மை

18 – 22 காரட்

கடனை திரும்ப செலுத்தும் அதிகபட்ச நாட்கள்

 12  மாதங்கள் வரை

 தேவையான தங்கம் 

குறைந்தபட்சம் 10 கிராம் 

Each Feature Explained in Detail Below

GOLD LOAN @ 0.75%*

APPLY NOW

+91


கனரா பேங்க் கோல்டு லோனின் நன்மைகள் :

 

Canara Bank Gold Loan

GOLD LOAN @ 0.75%*

APPLY NOW

+91

கனரா பேங்க் கோல்டு லோனிலிருந்து எவ்வளவு கடன் பெறமுடியும் ?

சமீபத்திய தங்கத்தின் விலையை பொறுத்து,கனரா பேங்க் கோல்டு லோன் கிராமிற்கு ரூ. 5,044 தருகிறது.
 

கனரா பேங்க் கோல்டு லோன்1 கிராமின் விலை

Updated - Gold Loan Per Gram Rate w.e.f Jun 25 2024

Gold Weight Gold Purity
24 Carat
Gold Purity
22 Carat
Gold Purity
20 Carat
Gold Purity
18 Carat
1 gram 4621 4290 3900 3510
10 gram 46210 42900 39000 35100
20 gram 93600 85800 78000 70200
30 gram 140400 128700 117000 105300
40 gram 187200 171600 156000 140400
50 gram 234000 214500 195000 175500
100 gram 468000 429000 390000 351000
200 gram 936000 858000 780000 702000
300 gram 1404000 1287000 1170000 1053000
400 gram 1872000 1716000 1560000 1404000
500 gram 2340000 2145000 1950000 1755000

GOLD LOAN @ 0.75%*

APPLY NOW

+91

கனரா பேங்க் கோல்டு லோனை பற்றிய தகவல்கள்:

இந்தியாவில் மிக சிறந்த முன்னணி பொதுத்துறை வங்கியாக கனரா பேங்க் திகழ்கிறது . 1906 யில் துவங்கப்பட்ட கனரா பேங்க் வாடிக்கையாளரின் கஷ்டத்தை போக்க நுகர்வோர் வங்கி வணிக வங்கி சொத்து மேலாண்மை கடன்கள் மற்றும் கிரெடிட் கார்டு ஆகியவற்றை தந்து உதவுகிகறது .  Gold Loan மிக குறைந்த வட்டி விகிதத்தில் கிடைக்கிறது . ஆன்லைன் மற்றும் ஆஃப்லைனிலும் செயல்படுகிறது , எந்த வழியிலும் தங்கள் பதிவு செய்து கொள்ளலாம் . கடனை திரும்ப செலுத்த முடியாமல் போனால் கொடுப்பவர் தங்கள் தங்கத்தை எடுத்துக்கொள்ளுமாறு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது .

 குறுகிய காலத்தேவையை கனரா பேங்க் கடன் திட்டங்கள் போக்குகிறது . ஸ்வர்ண போர்ச தான் அணைத்து திட்டங்களிலும் மிக சிறந்த திடமாக இருக்கிறது மிக குறைந்த வட்டி விகிதத்திலும் சீக்கிரமாகவும் கிடைக்கும் .

தங்கத்தை எதிர்த்த கடன் என்றும் அறியப்படுகிறது . தங்கள் தங்கத்தை இணையாக கொடுத்து கடனை பெற்றுக்கொள்ளலாம் . கடன் தரும் போது வாங்கி தங்களின் கிரெடிட் கார்டு மதிப்பெண் ஐ கருத்தில் கொள்ளாது . ஸ்வர்ண லோன் திட்டத்தின் மூலம் கனரா பேங்க் தங்களுக்கு தங்க நகை கடனை தருகிறது .

 •  கனரா பேங்க் கோல்டு லோனின் வட்டி விகிதம் ஆண்டிற்கு 7.0%
 • கனரா பேங்க் கோல்டு லோனன் ஒரு கிராம் தங்கத்திற்கு ரூ.5,044 தருகிறது
 •  கனரா பேங்க் கோல்டு லோனன் திரும்பச்செலுத்தும் காலம் 12 மாதங்கள் ஆகும் .
 • கனரா பேங்க் கோல்டு லோனன் செயலாக்க கட்டணம் முக்கிய கடன் தொகையில் 1% ( குறைந்தது 1000 முதல் அதிகபட்சம் 5000 வரை )

GOLD LOAN @ 0.75%*

APPLY NOW

+91

கனரா பேங்க் கோல்டு லோன் பெற தகுதிகள்

கனரா பேங்க் தங்களது குறுகிய காலப்பிரச்னையை போக்க பல திட்டங்களை தந்து உதவுகிறது . குறைந்த ஆவணங்களே போதுமானதாகும் . சரியான சான்றுதலோடு பதிவு செய்தல் 60 நிமிடங்களில் லோன் கிடைத்துவிடும் .

Major Eligibility criteria for availing the Canara Bank Gold Loan is:

வயது 18 முதல் 75 வரை
தேசியம் இந்தியன் 
 பணி நிலை சம்பளம் , சுயதொழில்
 தங்கத்தின் தூய்மை குறைந்தபட்சம் 18 காரட்
தேவையானவை தங்க நகைகள் (18-22 காரட் )
CIBIL மதிப்பு  500 மேல்

GOLD LOAN @ 0.75%*

APPLY NOW

+91

 கனரா பேங்க் கோல்டு லோன் முக்கிய அம்சங்கள்

 கனரா பேங்க் கோல்டு லோன் வட்டி விகிதம்

 வருடத்திற்கு 7%

கனரா பேங்க் கோல்டு லோன்1 கிராமின் விலை

ஒரு கிராமிற்கு ரூ. 5,044

கடன் பெறுபவரின் வயது

18 முதல் 75 வரை

அதிகபட்ச கடன் தொகை

1 கோடி வரை வருமான சான்றுதலோடு

தங்கத்தின் மதிப்பு விகிதத்திற்கு கிடைக்கும் அதிகபட்ச கடன்

75% வரை

தகுதியான தங்கத்தின் தூய்மை

18 – 22 காரட்

கடனை திரும்ப செலுத்தும் அதிகபட்ச நாட்கள்

 12  மாதங்கள் வரை

 தேவையான தங்கம் 

குறைந்தபட்சம் 10 கிராம் 

Each Feature Explained in Detail Below

GOLD LOAN @ 0.75%*

APPLY NOW

+91


கனரா பேங்க் கோல்டு லோனின் நன்மைகள் :

 

Canara Bank Gold Loan

GOLD LOAN @ 0.75%*

APPLY NOW

+91

கனரா பேங்க் கோல்டு லோனிலிருந்து எவ்வளவு கடன் பெறமுடியும் ?

சமீபத்திய தங்கத்தின் விலையை பொறுத்து,கனரா பேங்க் கோல்டு லோன் கிராமிற்கு ரூ. 5,044 தருகிறது.
 

கனரா பேங்க் கோல்டு லோன்1 கிராமின் விலை

Updated - Gold Loan Per Gram Rate w.e.f Jun 25 2024

Gold Weight Gold Purity
24 Carat
Gold Purity
22 Carat
Gold Purity
20 Carat
Gold Purity
18 Carat
1 gram 4621 4290 3900 3510
10 gram 46210 42900 39000 35100
20 gram 93600 85800 78000 70200
30 gram 140400 128700 117000 105300
40 gram 187200 171600 156000 140400
50 gram 234000 214500 195000 175500
100 gram 468000 429000 390000 351000
200 gram 936000 858000 780000 702000
300 gram 1404000 1287000 1170000 1053000
400 gram 1872000 1716000 1560000 1404000
500 gram 2340000 2145000 1950000 1755000

GOLD LOAN @ 0.75%*

APPLY NOW

+91

கனரா பேங்க் கோல்டு லோனை பற்றிய தகவல்கள்:

இந்தியாவில் மிக சிறந்த முன்னணி பொதுத்துறை வங்கியாக கனரா பேங்க் திகழ்கிறது . 1906 யில் துவங்கப்பட்ட கனரா பேங்க் வாடிக்கையாளரின் கஷ்டத்தை போக்க நுகர்வோர் வங்கி வணிக வங்கி சொத்து மேலாண்மை கடன்கள் மற்றும் கிரெடிட் கார்டு ஆகியவற்றை தந்து உதவுகிகறது .  Gold Loan மிக குறைந்த வட்டி விகிதத்தில் கிடைக்கிறது . ஆன்லைன் மற்றும் ஆஃப்லைனிலும் செயல்படுகிறது , எந்த வழியிலும் தங்கள் பதிவு செய்து கொள்ளலாம் . கடனை திரும்ப செலுத்த முடியாமல் போனால் கொடுப்பவர் தங்கள் தங்கத்தை எடுத்துக்கொள்ளுமாறு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது .

 குறுகிய காலத்தேவையை கனரா பேங்க் கடன் திட்டங்கள் போக்குகிறது . ஸ்வர்ண போர்ச தான் அணைத்து திட்டங்களிலும் மிக சிறந்த திடமாக இருக்கிறது மிக குறைந்த வட்டி விகிதத்திலும் சீக்கிரமாகவும் கிடைக்கும் .

தங்கத்தை எதிர்த்த கடன் என்றும் அறியப்படுகிறது . தங்கள் தங்கத்தை இணையாக கொடுத்து கடனை பெற்றுக்கொள்ளலாம் . கடன் தரும் போது வாங்கி தங்களின் கிரெடிட் கார்டு மதிப்பெண் ஐ கருத்தில் கொள்ளாது . ஸ்வர்ண லோன் திட்டத்தின் மூலம் கனரா பேங்க் தங்களுக்கு தங்க நகை கடனை தருகிறது .

 •  கனரா பேங்க் கோல்டு லோனின் வட்டி விகிதம் ஆண்டிற்கு 7.0%
 • கனரா பேங்க் கோல்டு லோனன் ஒரு கிராம் தங்கத்திற்கு ரூ.5,044 தருகிறது
 •  கனரா பேங்க் கோல்டு லோனன் திரும்பச்செலுத்தும் காலம் 12 மாதங்கள் ஆகும் .
 • கனரா பேங்க் கோல்டு லோனன் செயலாக்க கட்டணம் முக்கிய கடன் தொகையில் 1% ( குறைந்தது 1000 முதல் அதிகபட்சம் 5000 வரை )

GOLD LOAN @ 0.75%*

APPLY NOW

+91

கனரா பேங்க் கோல்டு லோன் பெற தகுதிகள்

கனரா பேங்க் தங்களது குறுகிய காலப்பிரச்னையை போக்க பல திட்டங்களை தந்து உதவுகிறது . குறைந்த ஆவணங்களே போதுமானதாகும் . சரியான சான்றுதலோடு பதிவு செய்தல் 60 நிமிடங்களில் லோன் கிடைத்துவிடும் .

Major Eligibility criteria for availing the Canara Bank Gold Loan is:

வயது 18 முதல் 75 வரை
தேசியம் இந்தியன் 
 பணி நிலை சம்பளம் , சுயதொழில்
 தங்கத்தின் தூய்மை குறைந்தபட்சம் 18 காரட்
தேவையானவை தங்க நகைகள் (18-22 காரட் )
CIBIL மதிப்பு  500 மேல்

GOLD LOAN @ 0.75%*

APPLY NOW

+91

கனரா பேங்க் கோல்டு லோன் தேவையான ஆவணங்கள்

தேவையிலிருக்கும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு கனரா பேங்க் கோல்டு லோன் மிக சிறந்த முறையில் தீர்த்து வைக்கிறது . தங்கள் தங்கத்தை இணையாக கொடுத்து கடன் பெறலாம் . மிக சுலபமாகவும் குறைந்த நேரத்திலும் கடன் பெற்றுக்கொள்ளலாம் .

கனரா பேங்க் கோல்டு லோன் பெற தேவையான ஆவணங்கள் :

புகைபடங்கள்
2 பாஸ்போர்ட் அளவு,மூக்கு கண்ணாடி இல்லாமல் 
அடையாள அட்டை
ஆதார் கார்டு /பான் கார்டு/ வோட்டர் id/ பாஸ்போர்ட் (எதாவது ஒன்று )
 குடியிருப்பு ஆதாரம்
ஆதார் கார்டு /பான் கார்டு /வோட்டர் id / ரேஷன் கார்டு/ கடன் வாங்குபவரின் பெயரில் பயன்பாட்டு கட்டணங்கள்/ கடன் வாங்குபவரின் பெயரில் வாடகை ஒப்பந்தம் (எதாவது ஒன்று)
 விவசாயம் ஆதாரம்
விவசாய நிலம் உரிமையாளர் ஆதாரம்

GOLD LOAN @ 0.75%*

APPLY NOW

+91

கனரா பேங்க் கோல்டு  லோன் வட்டி விகிதம் , கட்டணம் மற்றும் செலவுகள் :

தாங்கள்  தங்கள் வீட்டிலிருந்தே நேர்மறையான மற்றும் தொலையற்ற விதத்தில்  தேவைப்படும் ஆவணங்களோடு  இந்தியன் வங்கியின் அதிகாரப்பூர்வமான இணையத்தளத்தில்  பதிவு செய்து கொள்ளலாம் . பின் தங்கள்  அருகிலுள்ள  வங்கிக்கு சென்று கடன் தொகை பெற்றுக்கொள்ளலாம் .

கனரா பேங்க் கோல்டு லோனின் வட்டி விகிதம் ஆண்டிற்கு 7.0%

கனரா பேங்க் கோல்டு லோன் வட்டி விகிதம்

 வருடத்திற்கு 7%
 முன்பணக் கட்டணம் Nil
செயலாக்க கட்டணம் முக்கிய கடன் தொகையில் 1% ( குறைந்தது 1000 முதல் அதிகபட்சம் 5000 வரை )

இவற்றை தவிர தங்க மதிப்பீடு , ஆவணங்கள் மற்றும் சேவைகளுக்கு கடன் வசூலிக்க படலாம்.

GOLD LOAN @ 0.75%*

APPLY NOW

+91

 கனரா பேங்க் கோல்ட் லோன் இணையத்தில் பதிவு செய்ய 

தாங்கள் தங்கள் வீட்டிலிருந்து மிக நேர்மையான முறையிலும் சுலபமாகவும் கனரா பேங்க்யில் கோல்டு லோனிற்கு பதிவு செய்யலாம் . தேவையான தகவல்களை அதிகாரப்பூர்வமான இணையத்தில் பதிவு செய்து தங்களுக்கு தகுந்த திட்டத்தை தேர்வு செய்யலாம் , பின்பு தங்கள் அருகிலுள்ள கனரா பேங்க் கிளைக்கு சென்று தங்கள் தங்கத்தை இனயனாக கொடுத்து கடன் பெறலாம் .

தாங்கள் எங்கள் Dialabank  மூலமாக கடன் பெற :

 • Dialabank  யின்  இணையத்தளத்தில் எந்த பதிவும் இன்றி படிவத்தை நிரப்ப வேண்டும்.
 • எங்களின் உறவு மேலாளர் தங்களை தொடர்பு கொண்டு மேலும்  தங்க நகை கடன் செயல்முறையை முழுமையாக முடிக்கும் வரை உதவி செய்வர் . 
 • எந்த வித அதிக கட்டணமும் இன்றி தனிப்பட்ட சேவையை தருகின்றோம் அதன் மூலம் தாங்கள் சிறந்த ஒப்பந்தத்தை தங்கள் தேவைக்கு ஏற்ப  பெற்றுக்கொள்ள முடியும் .
 • dialabank  யின் வழியாக  தாங்கள் பல்வேறு வங்கிகளின்  சிறந்த சலுகைகள் மற்றும் திட்டங்களை ஒப்பிட்டு பார்த்து தேர்வு செய்ய முடிகிறது .

GOLD LOAN @ 0.75%*

APPLY NOW

+91

கனரா பேங்க் கோல்டு லோனின் EMI கணிப்பபொறி

Gold Loan EMI Calculator

கனரா பேங்க் கோல்டு லோனின் தொடர்பு கொள்ளவேண்டிய எண்

நண்பர்களிடமும் சொந்தங்களிடமும் கடன் கேட்டு நிற்பதை விட கனரா பேங்க் கோல்ட் லோன் ஐ நேர்மையான முறையில் குறைந்த நேரத்தில் பெற்றுக்கொள்ளலாம் . தனிப்பட்ட கடன் வாங்கினால் தங்கள் வட்டி அதிகமாக கட்ட வேண்டிவரும் . தனிப்பட்ட கடன்களில் நங்கள் எந்த இணையும் இன்றி லோனை தருவதால் கடன் அதிகமா கட்ட வேண்டி இருக்கும் . அதனால் தங்க கடனே மிக சிறந்தது ஆகும். தங்கள் தங்கம் மிக சிறந்த முறையில் பாதுகாக்கபட்டிருக்கும் .

 9878981144 இந்த அலைபேசி எண்ணை தொடர்பு கொண்டு சிறந்த திட்டங்களை அறியலாம் .

GOLD LOAN @ 0.75%*

APPLY NOW

+91

கனரா பேங்க் கோல்டு லோனை எப்படி EMI யில் செலுத்துவது?

கனரா பேங்க் கோல்டு லோன் ஐ பணமாகவும் திரும்ப செலுத்தலாம் அல்லது தேவையான கைவினை , காசோலைகள் மற்றும் ஆன்லைன் பரிமாற்றம் மூலமாகவும் செலுத்தலாம்.

 1. தங்கள் ஒரே தவணையில் கடனை திரும்ப செலுத்தலாம் , இது புளொட் முறை எனப்படும்
 2. தங்கள் வழக்கமான மாதத் தவணையிலும் செலுத்தலாம் .
 3. திரும்ப செலுத்தும் காலத்தில் வட்டியை கட்டிவிட்டு ,கடன் முடியும் நேரத்தில் முழு தொகையை கட்டலாம் .

GOLD LOAN @ 0.75%*

APPLY NOW

+91

கனரா பேங்க் கோல்டு லோனின் பயன்கள்

மிக குறைந்த நாட்களே உடைய தங்க கடனை சுலபமாக பெறலாம் , எந்த செலவுகைகளுக்கும் தடையின்றி உபயோகப்படுத்தலாம் . குறைந்தபட்சம் 10 கிராம் தங்கமிருந்தால் தங்கள் இந்த கடனிற்கு தகுதியானவர்களாவீர்கள்.

GOLD LOAN @ 0.75%*

APPLY NOW

+91

கனரா பேங்க்யில் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் தங்க நகைகள்

18-22 காரட் தூய்மையான தங்க நகையை இணையாக கொடுக்கலாம் , தங்க நாணயமும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது . ஆனால் தங்க கட்டி ஏற்றுக்கொள்ளப்படமாட்டாது . குறைந்தபட்சம் 10கிராம் தங்கம் இருக்கவேண்டும் , அதிலுள்ள கற்களை கணக்கில் கொள்ளாமல் .

GOLD LOAN @ 0.75%*

APPLY NOW

+91

கனரா பேங்க்யின் கோல்டு லோன் பற்றி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

கனரா பேங்க் கோல்டு  லோன் என்றால் என்ன ?

தங்களின் அவசர தேவையை போக்க கனரா பேங்க் தனது மிக பாதுகாப்பான லோனை தந்து உதவுகிறது . குறைந்தபட்சம் 10 கிராம் தங்கம் இருந்தால் மிக சுலபமாக லோனை பெற்றுவிடலாம் .

கனரா பேங்க் யில் எப்படி கடன் பெறுவது?

Dialabank யின் மூலமாக பின்தொடரும் வழியில் தாங்கள் தங்க நகை கடன் பெற்றுக்கொள்ளலாம் .

 • அதிகாரப்பூர்வமான இணையத்தில் பட்டியலிட்டுள்ள பல்வேறு கடன்களில் தங்க கடனை தேர்வு செய்யுங்கள்.
 • தேவையான தகவல்களை நிரப்புங்கள் தங்களின் சரியான அலைபேசி எண்ணை கொடுக்க மறவாதீர்கள் 
 • அலைபேசி வழியாக தங்களை தொடர்பு கொண்டு தங்களுக்கு சிறந்த கோல்டு லோனை பற்றி தெரிவிப்பார்கள் .

✅ கனரா பேங்க்யில் ஒரு கிராமிற்கு எவ்வளவு பணம் கிடைக்கும் ?

கனரா பேங்க் கோல்டு லோன் ஒரு கிராமிற்கு ரூ. 5,044 தருகிறது . தங்கத்தின் தரத்தை பொறுத்து கடன் தொகை மாறலாம் .

✅ கனரா பேங்க் கோல்டு  லோன் எவ்வாறு செயல்படுகிறது ?

கனரா பேங்க் கோல்டு லோன் தங்கள் தங்கத்திற்கு பதிலாக பணம் தந்து தங்கள் உடனடி தேவையை பூர்த்தி செய்கிறது . தங்களின் தங்க ஆபரணத்தை கொடுத்து தங்கத்தின் மதிப்பில் 75% வரை பெற்றுக்கொள்ளலாம். அதிகபட்சம் 1 வருடம் வரை எந்த திரும்பசெலுத்தும் திட்டத்தையும் தேர்வு செய்யலாம் . 

 கனரா பேங்க்யில் கோல்டு லோனின் வட்டி விகிதம் எவ்வளவு ?

கனரா பேங்க் கோல்டு லோன் வட்டி விகிதம் வருடத்திற்கு 7.0%. தங்களின் வருமானம் cibil மதிப்பை பொறுத்து வட்டி விகிதம் மாறலாம் 

✅ கனரா பேங்க்யில் கோல்டு  லோன் நிலையை  எப்படி அறிவது ?

கனரா பேங்க்யின் அதிகார பூர்வமான இணையத்தளத்தில் தங்களின் வினைப்படிவத்தின்  தகவல்களை படிவத்தில் நிரப்பி  அறிந்துகொள்ளலாம் .

  கனரா பேங்க்யின் தங்க கடன் வட்டியை எப்படி கணக்கிடுவது ?

கட்ட வேண்டிய மொத்த தொகையிலிருந்து அசல் தொகையை கழித்தால் தங்க கடனின் வட்டி விகிதத்தை மதிப்பிடலாம் .

✅ கனரா பேங்க்யில் அதிகபட்சம் எவ்வளவு தொகையை பெறமுடியும் ?

தங்கள் தங்கத்தின் மதிப்பில் 75% வரை பெற முடியும். அதிகபட்சம் 1 கோடி வரை பெற முடியும் .

✅ கனரா பேங்க் கோல்டு  லோனின் கடன் பதிவு காலம் எவ்வளவு ?

12 மாதம் வரை திரும்ப செலுத்தும் காலம் , இருப்பினும் அதை 10 வருடம் வரை விரிவு செய்ய முடியும் .

✅ கனரா பேங்க்யின் கோல்டு  லோன் செயலாக்க  கட்டணம் எவ்வளவு ?

கனரா பேங்க் கோல்டு லோனன் செயலாக்க கட்டணம் முக்கிய கடன் தொகையில் 1% ( குறைந்தது 1000 முதல் அதிகபட்சம் 5000 வரை )

✅ கனரா பேங்க்யின் முன் பணக்கட்டணம் எவ்வளவு ?

கனரா பேங்க் யில் முன்பணம் கட்டணம் இல்லை 

✅ கனரா பேங்க்யின் கோல்டு  லோனை எப்படி இணையத்தில் புதுப்பிப்பது ?

தங்கள் அலைபேசியில் log in  செய்து படிவத்தில் தகவல்களை நிரப்பி புதுப்பித்துக்கொள்ளலாம் .கனரா பேங்க் யில் முன்பணம் கட்டணம் இல்லை அருகிலுள்ள வங்கி கிளையிலும் சென்று புதுப்பிக்கலாம்.

✅ கனரா பேங்க்யின் இணையத்தில் எப்படி வட்டி செலுத்துவது ?

அதிகாரப்பூர்வமான இணையத்தளத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு  செலுத்தலாதாம் அல்லது நெட் பேங்கிங் , டெபிட் கார்டு மூலமாகவும் செலுத்தலாம் .

என்னால் 3 மாதங்களுக்கு வட்டி செலுத்த முடியாமல் போனால் என்ன ஆகும் ?

நீங்கள் வட்டியை செலுத்த தவறினால் முதலில்  வங்கியிலிருந்து எச்சரிக்கை தரப்படும் , அதுவே இயல்பு நிலையாக மாறினால் தங்களின் நகை விற்றுப்போகும் அளவிற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது .

 

✅ EMI நிறுத்திவைப்பதற்கு எப்படி பதிவு செய்ய வேண்டும் ?

உங்கள் சான்றுகளை கொண்டு log in  செய்து பதிவு செய்யலாம் அல்லது நேரடியாக வங்கிக்கு சென்று பாதிப்பு செய்யலாம் .

✅ கிரெடிட் கார்டு மூலம் எவ்வாறு கோல்டு லோனை திரும்ப செலுத்தலாம் ?

.RBI ஆலோசனைப்படி கிரெடிட் கார்டு மூலம் கோல்ட் லோனை திரும்ப செலுத்த முடியாது .paytm மூலமாகவும் செலுத்தலாம் .

கனரா பேங்க் கோல்டு லோன் தேவையான ஆவணங்கள்

தேவையிலிருக்கும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு கனரா பேங்க் கோல்டு லோன் மிக சிறந்த முறையில் தீர்த்து வைக்கிறது . தங்கள் தங்கத்தை இணையாக கொடுத்து கடன் பெறலாம் . மிக சுலபமாகவும் குறைந்த நேரத்திலும் கடன் பெற்றுக்கொள்ளலாம் .

கனரா பேங்க் கோல்டு லோன் பெற தேவையான ஆவணங்கள் :

புகைபடங்கள்
2 பாஸ்போர்ட் அளவு,மூக்கு கண்ணாடி இல்லாமல் 
அடையாள அட்டை
ஆதார் கார்டு /பான் கார்டு/ வோட்டர் id/ பாஸ்போர்ட் (எதாவது ஒன்று )
 குடியிருப்பு ஆதாரம்
ஆதார் கார்டு /பான் கார்டு /வோட்டர் id / ரேஷன் கார்டு/ கடன் வாங்குபவரின் பெயரில் பயன்பாட்டு கட்டணங்கள்/ கடன் வாங்குபவரின் பெயரில் வாடகை ஒப்பந்தம் (எதாவது ஒன்று)
 விவசாயம் ஆதாரம்
விவசாய நிலம் உரிமையாளர் ஆதாரம்

GOLD LOAN @ 0.75%*

APPLY NOW

+91

கனரா பேங்க் கோல்டு  லோன் வட்டி விகிதம் , கட்டணம் மற்றும் செலவுகள் :

தாங்கள்  தங்கள் வீட்டிலிருந்தே நேர்மறையான மற்றும் தொலையற்ற விதத்தில்  தேவைப்படும் ஆவணங்களோடு  இந்தியன் வங்கியின் அதிகாரப்பூர்வமான இணையத்தளத்தில்  பதிவு செய்து கொள்ளலாம் . பின் தங்கள்  அருகிலுள்ள  வங்கிக்கு சென்று கடன் தொகை பெற்றுக்கொள்ளலாம் .

கனரா பேங்க் கோல்டு லோனின் வட்டி விகிதம் ஆண்டிற்கு 7.0%

கனரா பேங்க் கோல்டு லோன் வட்டி விகிதம்

 வருடத்திற்கு 7%
 முன்பணக் கட்டணம் Nil
செயலாக்க கட்டணம் முக்கிய கடன் தொகையில் 1% ( குறைந்தது 1000 முதல் அதிகபட்சம் 5000 வரை )

இவற்றை தவிர தங்க மதிப்பீடு , ஆவணங்கள் மற்றும் சேவைகளுக்கு கடன் வசூலிக்க படலாம்.

 கனரா பேங்க் கோல்ட் லோன் இணையத்தில் பதிவு செய்ய 

தாங்கள் தங்கள் வீட்டிலிருந்து மிக நேர்மையான முறையிலும் சுலபமாகவும் கனரா பேங்க்யில் கோல்டு லோனிற்கு பதிவு செய்யலாம் . தேவையான தகவல்களை அதிகாரப்பூர்வமான இணையத்தில் பதிவு செய்து தங்களுக்கு தகுந்த திட்டத்தை தேர்வு செய்யலாம் , பின்பு தங்கள் அருகிலுள்ள கனரா பேங்க் கிளைக்கு சென்று தங்கள் தங்கத்தை இனயனாக கொடுத்து கடன் பெறலாம் .

தாங்கள் எங்கள் Dialabank  மூலமாக கடன் பெற :

 • Dialabank  யின்  இணையத்தளத்தில் எந்த பதிவும் இன்றி படிவத்தை நிரப்ப வேண்டும்.
 • எங்களின் உறவு மேலாளர் தங்களை தொடர்பு கொண்டு மேலும்  தங்க நகை கடன் செயல்முறையை முழுமையாக முடிக்கும் வரை உதவி செய்வர் . 
 • எந்த வித அதிக கட்டணமும் இன்றி தனிப்பட்ட சேவையை தருகின்றோம் அதன் மூலம் தாங்கள் சிறந்த ஒப்பந்தத்தை தங்கள் தேவைக்கு ஏற்ப  பெற்றுக்கொள்ள முடியும் .
 • dialabank  யின் வழியாக  தாங்கள் பல்வேறு வங்கிகளின்  சிறந்த சலுகைகள் மற்றும் திட்டங்களை ஒப்பிட்டு பார்த்து தேர்வு செய்ய முடிகிறது .

GOLD LOAN @ 0.75%*

APPLY NOW

+91

கனரா பேங்க் கோல்டு லோனின் EMI கணிப்பபொறி

Gold Loan EMI Calculator

கனரா பேங்க் கோல்டு லோனின் தொடர்பு கொள்ளவேண்டிய எண்

நண்பர்களிடமும் சொந்தங்களிடமும் கடன் கேட்டு நிற்பதை விட கனரா பேங்க் கோல்ட் லோன் ஐ நேர்மையான முறையில் குறைந்த நேரத்தில் பெற்றுக்கொள்ளலாம் . தனிப்பட்ட கடன் வாங்கினால் தங்கள் வட்டி அதிகமாக கட்ட வேண்டிவரும் . தனிப்பட்ட கடன்களில் நங்கள் எந்த இணையும் இன்றி லோனை தருவதால் கடன் அதிகமா கட்ட வேண்டி இருக்கும் . அதனால் தங்க கடனே மிக சிறந்தது ஆகும். தங்கள் தங்கம் மிக சிறந்த முறையில் பாதுகாக்கபட்டிருக்கும் .

 9878981144 இந்த அலைபேசி எண்ணை தொடர்பு கொண்டு சிறந்த திட்டங்களை அறியலாம் .

கனரா பேங்க் கோல்டு லோனை எப்படி EMI யில் செலுத்துவது?

கனரா பேங்க் கோல்டு லோன் ஐ பணமாகவும் திரும்ப செலுத்தலாம் அல்லது தேவையான கைவினை , காசோலைகள் மற்றும் ஆன்லைன் பரிமாற்றம் மூலமாகவும் செலுத்தலாம்.

 1. தங்கள் ஒரே தவணையில் கடனை திரும்ப செலுத்தலாம் , இது புளொட் முறை எனப்படும்
 2. தங்கள் வழக்கமான மாதத் தவணையிலும் செலுத்தலாம் .
 3. திரும்ப செலுத்தும் காலத்தில் வட்டியை கட்டிவிட்டு ,கடன் முடியும் நேரத்தில் முழு தொகையை கட்டலாம் .

கனரா பேங்க் கோல்டு லோனின் பயன்கள்

மிக குறைந்த நாட்களே உடைய தங்க கடனை சுலபமாக பெறலாம் , எந்த செலவுகைகளுக்கும் தடையின்றி உபயோகப்படுத்தலாம் . குறைந்தபட்சம் 10 கிராம் தங்கமிருந்தால் தங்கள் இந்த கடனிற்கு தகுதியானவர்களாவீர்கள்.

கனரா பேங்க்யில் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் தங்க நகைகள்

18-22 காரட் தூய்மையான தங்க நகையை இணையாக கொடுக்கலாம் , தங்க நாணயமும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது . ஆனால் தங்க கட்டி ஏற்றுக்கொள்ளப்படமாட்டாது . குறைந்தபட்சம் 10கிராம் தங்கம் இருக்கவேண்டும் , அதிலுள்ள கற்களை கணக்கில் கொள்ளாமல் .

GOLD LOAN @ 0.75%*

APPLY NOW

+91

கனரா பேங்க்யின் கோல்டு லோன் பற்றி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

கனரா பேங்க் கோல்டு  லோன் என்றால் என்ன ?

தங்களின் அவசர தேவையை போக்க கனரா பேங்க் தனது மிக பாதுகாப்பான லோனை தந்து உதவுகிறது . குறைந்தபட்சம் 10 கிராம் தங்கம் இருந்தால் மிக சுலபமாக லோனை பெற்றுவிடலாம் .

கனரா பேங்க் யில் எப்படி கடன் பெறுவது?

Dialabank யின் மூலமாக பின்தொடரும் வழியில் தாங்கள் தங்க நகை கடன் பெற்றுக்கொள்ளலாம் .

 • அதிகாரப்பூர்வமான இணையத்தில் பட்டியலிட்டுள்ள பல்வேறு கடன்களில் தங்க கடனை தேர்வு செய்யுங்கள்.
 • தேவையான தகவல்களை நிரப்புங்கள் தங்களின் சரியான அலைபேசி எண்ணை கொடுக்க மறவாதீர்கள் 
 • அலைபேசி வழியாக தங்களை தொடர்பு கொண்டு தங்களுக்கு சிறந்த கோல்டு லோனை பற்றி தெரிவிப்பார்கள் .

✅ கனரா பேங்க்யில் ஒரு கிராமிற்கு எவ்வளவு பணம் கிடைக்கும் ?

கனரா பேங்க் கோல்டு லோன் ஒரு கிராமிற்கு ரூ. 5,044 தருகிறது . தங்கத்தின் தரத்தை பொறுத்து கடன் தொகை மாறலாம் .

✅ கனரா பேங்க் கோல்டு  லோன் எவ்வாறு செயல்படுகிறது ?

கனரா பேங்க் கோல்டு லோன் தங்கள் தங்கத்திற்கு பதிலாக பணம் தந்து தங்கள் உடனடி தேவையை பூர்த்தி செய்கிறது . தங்களின் தங்க ஆபரணத்தை கொடுத்து தங்கத்தின் மதிப்பில் 75% வரை பெற்றுக்கொள்ளலாம். அதிகபட்சம் 1 வருடம் வரை எந்த திரும்பசெலுத்தும் திட்டத்தையும் தேர்வு செய்யலாம் . 

 கனரா பேங்க்யில் கோல்டு லோனின் வட்டி விகிதம் எவ்வளவு ?

கனரா பேங்க் கோல்டு லோன் வட்டி விகிதம் வருடத்திற்கு 7.0%. தங்களின் வருமானம் cibil மதிப்பை பொறுத்து வட்டி விகிதம் மாறலாம் 

✅ கனரா பேங்க்யில் கோல்டு  லோன் நிலையை  எப்படி அறிவது ?

கனரா பேங்க்யின் அதிகார பூர்வமான இணையத்தளத்தில் தங்களின் வினைப்படிவத்தின்  தகவல்களை படிவத்தில் நிரப்பி  அறிந்துகொள்ளலாம் .

  கனரா பேங்க்யின் தங்க கடன் வட்டியை எப்படி கணக்கிடுவது ?

கட்ட வேண்டிய மொத்த தொகையிலிருந்து அசல் தொகையை கழித்தால் தங்க கடனின் வட்டி விகிதத்தை மதிப்பிடலாம் .

✅ கனரா பேங்க்யில் அதிகபட்சம் எவ்வளவு தொகையை பெறமுடியும் ?

தங்கள் தங்கத்தின் மதிப்பில் 75% வரை பெற முடியும். அதிகபட்சம் 1 கோடி வரை பெற முடியும் .

✅ கனரா பேங்க் கோல்டு  லோனின் கடன் பதிவு காலம் எவ்வளவு ?

12 மாதம் வரை திரும்ப செலுத்தும் காலம் , இருப்பினும் அதை 10 வருடம் வரை விரிவு செய்ய முடியும் .

✅ கனரா பேங்க்யின் கோல்டு  லோன் செயலாக்க  கட்டணம் எவ்வளவு ?

கனரா பேங்க் கோல்டு லோனன் செயலாக்க கட்டணம் முக்கிய கடன் தொகையில் 1% ( குறைந்தது 1000 முதல் அதிகபட்சம் 5000 வரை )

✅ கனரா பேங்க்யின் முன் பணக்கட்டணம் எவ்வளவு ?

கனரா பேங்க் யில் முன்பணம் கட்டணம் இல்லை 

✅ கனரா பேங்க்யின் கோல்டு  லோனை எப்படி இணையத்தில் புதுப்பிப்பது ?

தங்கள் அலைபேசியில் log in  செய்து படிவத்தில் தகவல்களை நிரப்பி புதுப்பித்துக்கொள்ளலாம் .கனரா பேங்க் யில் முன்பணம் கட்டணம் இல்லை அருகிலுள்ள வங்கி கிளையிலும் சென்று புதுப்பிக்கலாம்.

✅ கனரா பேங்க்யின் இணையத்தில் எப்படி வட்டி செலுத்துவது ?

அதிகாரப்பூர்வமான இணையத்தளத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு  செலுத்தலாதாம் அல்லது நெட் பேங்கிங் , டெபிட் கார்டு மூலமாகவும் செலுத்தலாம் .

என்னால் 3 மாதங்களுக்கு வட்டி செலுத்த முடியாமல் போனால் என்ன ஆகும் ?

நீங்கள் வட்டியை செலுத்த தவறினால் முதலில்  வங்கியிலிருந்து எச்சரிக்கை தரப்படும் , அதுவே இயல்பு நிலையாக மாறினால் தங்களின் நகை விற்றுப்போகும் அளவிற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது .

 

✅ EMI நிறுத்திவைப்பதற்கு எப்படி பதிவு செய்ய வேண்டும் ?

உங்கள் சான்றுகளை கொண்டு log in  செய்து பதிவு செய்யலாம் அல்லது நேரடியாக வங்கிக்கு சென்று பாதிப்பு செய்யலாம் .

✅ கிரெடிட் கார்டு மூலம் எவ்வாறு கோல்டு லோனை திரும்ப செலுத்தலாம் ?

.RBI ஆலோசனைப்படி கிரெடிட் கார்டு மூலம் கோல்ட் லோனை திரும்ப செலுத்த முடியாது .paytm மூலமாகவும் செலுத்தலாம் .

Menu